دکتر پرچمیدکتر محسن پرچمیدکتر پرچمی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی

زانودرد

زانو درد