دکتر پرچمیدکتر پرچمی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
بادکش و طب سوزنی

صفحه ای یافت نشد