دکتر پرچمیدکتر پرچمیدکتر محسن پرچمی
درمان میگرن با طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک باطب سوزنی
بارگذاری صفحه با خطا مواجه شده است