دکتر محسن پرچمیدکتر پرچمیدکتر پرچمی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
بارگذاری صفحه با خطا مواجه شده است