دکتر محسن پرچمیدکتر پرچمیدکتر پرچمی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی

صفحه ای یافت نشد